SYDV'lerde Görevlendirmek Üzere KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı

SYDV'lerde Görevlendirmek Üzere KPSS Şartsız Kamu Personeli Alımı

Samsun İli Alaçam İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına büro görevlisi alınacak.

A+A-
Samsun İli Alaçam İlçesi  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi,” ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilmesine.

 

İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ

 

İşin Adı: Daimi, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel Alımı

 

İstenilen İş Gücü Sayısı: 1 (Bir) Adet

 

Personelin Niteliği/Unvanı: Büro Görevlisi

A-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı şuçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaktı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

8- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

9- En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından istenen bölümlerden birinden mezun olmak.

10- 2017-2018 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 

 

 

ÖZEL ŞARTLAR

 

1-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk, İşletme, İstatistik, Halkla İlişkiler, Muhasebe, Ekonomi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak.

2-MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda bilgisayar dersleri gördüğünü belgelemek.

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4-İlanın ilk günü tarihi itibariyle, kendisinin, annesinin veya babasının en az 5 yıldır Alaçam’da ikamet ediyor olması ve belgelendirmesi.

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.

 

B-DİĞER HUSUSLAR

 

1-  Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılan adaya 2 aylık deneme süresi verilecek olup 2 aylık deneme süresinde başarısız olan ve sözleşme şartlarına uymayan adayın iş akdine son verilecektir.

2- Mülakatı kazanan 1. sıradaki adı geçen personel sözleşme süresinde sözleşme imzalamaz ise tekrar mülakat yapılmaksızın öncelikle 2. ve 3. sıradaki personel için işlemler başlatılacak, değerlendirmeye alınacaktır.

3- Çalıştırılacak olan personelin ücreti; Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ücret Skalası cetveline göre ödenir.

C-İŞE ALINACAK PERSONEL TABLOSU

SIRA NO

ALINACAK PERSONEL


SAYISI

MÜLAKATA GİRECEK KİŞİ SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

Büro Görevlisi

1

5

Özel şartlarda belirtilmiştir.

 

Ç-BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER;

 

1- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.) Öz geçmiş A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde olacaktır,

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi(Aslı veya Noter tasdikli onaylı sureti)  

3- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (Aslı ibraz edilecektir)

4- Nüfus Müdürlüğünden alınan Nüfus kayıt örneği ve ikametgâh belgesi

5- 2017-2018 Yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan Geçerli Kamu Personel KPSS P3 sınav sonuç belgesi (aslı veya onaylı sureti)

6- Sürücü Belgesi(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır.)

7- Son 6 ay İçerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

8- Adli sicil belgesi,

9- Sağlık Raporu (Mülakatı kazanan adaydan alınacaktır),

10- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

11- MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına veya öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda bilgisayar dersleri gördüğünü gösterir transkript.

 

D-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başvurular 25 Nisan 2019 - 8 Mayıs 2019 (saat 17.00) tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlanan Web sayfasından https://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Başvuru yapan adaylar; 10 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine(saat 17.00) kadar, şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek onaylı suretini Vakıf Müdürlüğüne (Yenicami Mahallesi Bafra Caddesi Sakarya Sokak No:13 55800 Alaçam/Samsun) teslim edecektir. Posta yolu ile veya 3. Şahıslar yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sistem tarafından KPSS puan kontrolleri yapılarak, alım yapılacak kadro sayısının 5 katı (5 kişi) kadar aday sistem üzerinden mülakata alınmak üzere Vakıf Müdürlüğüne bildirilecektir. 14 Mayıs 2019 Salı günü mülakata katılmaya hak kazananlar Alaçam Kaymakamlığı internet sitesiwww.alacam.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mülakata katılmaya hak kazanacakların bu siteden takip etmeleri gerekmekte olup, kişilerin adresine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 Mülakat 16.05.2019 Perşembe günü saat: 14.00’da Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakatta adayların, Kendini ifade kabiliyeti ve sosyal iletişim becerisine sahip olmak davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, kişisel becerileri, karşısındaki insanı anlayabilme ve empati kurma becerisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları hakkında bilgileri yönlerinden değerlendirilecektir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde ve kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen ve görevine başlayan personel herhangi bir nedenle (eş durumu, Sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.Mülakat sonucu Alaçam Kaymakamlığı internet sitesi www.alacam.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat sonucu işe alım talebi uygun görülen aday 15 gün içerisinde Sağlık Kurulu Raporu ile Alaçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edecek olup, bu süre içerisinde başvuru yapmayan adayın yerine mülakat yapılmaksızın öncelikle 2., 3., sıradaki adaylar için işlemler başlatılacak, değerlendirmeye alınacaktır.

E-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1-) Sınav komisyonunun mülakata giren adaylardan, istenilen sayıda adayı yeterli görmemesi ya da hiçbir adayı yeterli görmemesi halinde söz konusu adayı işe almayacaktır. Böyle bir durumda adaylar başvuru için katlandıkları maliyetler dâhil hiçbir hak iddia edemeyeceklerini peşinen kabul ederler.

2-) Başvuru sonunda sınavı kazananların listesi sıralı olarak Alaçam Kaymakamlığı web sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F-ÖZEL HUSUSLAR

1- Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde ve kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen ve görevine başlayan personel herhangi bir nedenle (eş durumu, Sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

2-Vakfımız Mülakat sonucunda Personel alıp almamakta serbesttir.   

İLETİŞİM

Alaçam Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Yenicami Mahallesi Bafra Caddesi Sakarya Sokak No:13 55800 Alaçam / SAMSUN

TEL : 0 362 622 09 69

Detaylı Bilgi İçin Görüşülecek Kişi: Emre KÖSEM –Vakıf Müdürü.          

                                                                                    

                                                                                           İLANEN DUYURULUR

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.